ThuiswerkCentrale.nl
Thuiswerkers direct inschrijven Bedrijven gratis inschrijven

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 Onder “Dienst” wordt verstaan: de mogelijkheid om via het systeem van ThuiswerkCentrale punt NL toegang te verkrijgen tot de database van ThuiswerkCentrale punt NL, dan wel vacatures te bekijken, dan wel enige andere faciliteit ten behoeve van de Cliënt, op een wijze zoals door ThuiswerkCentrale punt NL aangeboden en door de Cliënt en ThuiswerkCentrale punt NL overeengekomen.

1.2 Onder “Cliënt” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich bij ThuiswerkCentrale punt NL heeft ingeschreven.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Op alle betrekkingen, inclusief de toekomstige, tussen ThuiswerkCentrale punt NL en de Cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij genoemde contractspartijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van (eventuele) eerdere door ThuiswerkCentrale punt NL opgestelde algemene voorwaarden.

2.3 Elk door ThuiswerkCentrale punt NL gedaan aanbod is geheel vrijblijvend en kan, binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding van een dergelijk aanbod, herroepen worden tenzij anders vermeld.

2.4 ThuiswerkCentrale punt NL behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden in werking op een in de bekendmaking genoemd tijdstip, of, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, 30 dagen na bekendmaking. Indien de klant niet akkoord gaat met deze wijziging, dient zij dit schriftelijk kenbaar te maken binnen 30 dagen na dagtekening. Bij geen reactie van de klant treedt de nieuwe voorwaarde in werking op de datum van de nieuwe contractsverlenging. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.thuiswerkcentrale.nl.

Artikel 3 De Dienst

3.1 In noodgevallen waarin ThuiswerkCentrale punt NL het redelijk acht, is zij gerechtigd met of zonder voorafgaande bekendmaking aan de Cliënt, veranderingen met betrekking tot de door ThuiswerkCentrale punt NL te verlenen Dienst aan te brengen of andere tijdelijke maatregelen te nemen die zij op dat moment nodig acht om de continuïteit van de dienst te kunnen waarborgen. De Cliënt zal hier zo spoedig mogelijk over worden geïnformeerd.

3.2 Cliënt is te allen tijde verantwoordelijk voor het beheer van zijn gegevens. ThuiswerkCentrale punt NL gaat er dus vanuit, dat cliënt zelf voor de back-up van zijn gegevens zorg draagt.

3.3 ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Cliënt, voortvloeiende uit de maatregelen als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel. Indien dergelijke maatregelen genomen worden, is de Cliënt niet gerechtigd zich eenzijdig aan haar verplichtingen te onttrekken.

Artikel 4 Inschrijving

4.1 Een inschrijving wordt aangevraagd door middel van: inschrijfformulier, dan wel op enig andere door ThuiswerkCentrale punt NL aangegeven wijze.

4.2 Na ontvangst van de aanvraag van de inschrijving zal ThuiswerkCentrale punt NL zorgdragen voor de toelating van de Cliënt tot de Dienst. Details van de Dienst zijn te vinden op de website van ThuiswerkCentrale punt NL, te weten http://www.thuiswerkcentrale.nl. De inschrijving gaat in op de dag dat de Cliënt door ThuiswerkCentrale punt NL in de gelegenheid gesteld wordt van de Dienst gebruik te maken.

4.3 ThuiswerkCentrale punt NL behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.

4.4 De overeenkomst tussen ThuiswerkCentrale punt NL en de Cliënt wordt aangegaan voor een onbeperkte periode, tenzij anders overeengekomen.

4.5 Opzegging van de door contractspartijen gesloten overeenkomst, kunt u na inloggen zelf aangeven.

4.6 Indien de Cliënt één of meer van zijn verplichtingen jegens ThuiswerkCentrale punt NL niet, niet deugdelijk of niet volledig nakomt, is ThuiswerkCentrale punt NL gerechtigd de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te ontzeggen en al dan niet tijdelijk te blokkeren.

Artikel 5 Tarief

5.1 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op alle betrekkingen tussen ThuiswerkCentrale punt NL en de Cliënt, de gebruikelijke door ThuiswerkCentrale punt NL te hanteren vergoeding en prijs van toepassing. Op verzoek van de Cliënt zal de informatie betreffende de toepasselijke tarief haar worden toegezonden.

5.2 ThuiswerkCentrale punt NL is gerechtigd de prijzen van al haar producten en diensten eenzijdig te wijzigen. Indien mogelijk, wordt de Cliënt hiervan, een maand voor het intreden van de wijzigingen, schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 6 Betaling

6.1 Afhankelijk van hetgeen partijen overeengekomen zijn, dient de eenmalige inschrijfkosten direct vooruit betaald te worden.  In geval ThuiswerkCentrale punt NL na het verstrijken van 7 dagen geen betaling van de Cliënt heeft ontvangen c.q. de betaling gestorneerd is, wordt er een herinnering verstuurd. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn zal de inschrijving autmatisch verwijderd worden.

Artikel 7 Beveiliging en persoonsgegevens

7.1 Door het sluiten van de overeenkomst met de Cliënt, heeft ThuiswerkCentrale punt NL de inspanningsverbintenis op zich genomen om de Dienst te beveiligen, doch in geval van onvoldoende beveiliging is zij niet aansprakelijk voor enige schade, welke de Cliënt of een derde als gevolg hiervan heeft geleden.

7.2 Indien de Cliënt merkt of het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot de Dienst, dient hij dat onverwijld schriftelijk aan ThuiswerkCentrale punt NL te melden. ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ontstaan als gevolg van een dergelijk oneigenlijk gebruik van de Dienst.

7.3 De gegevens van de Cliënt worden opgenomen in de administratie van ThuiswerkCentrale punt NL, welke slechts gebruikt worden voor administratieve doeleinden. Zonder toestemming van de Cliënt worden deze gegevens niet voor andere doeleinden aan derden verstrekt, behoudens voor zover ThuiswerkCentrale punt NL daartoe is verplicht op grond van wet of rechtspraak.

Artikel 8 Verplichtingen Cliënt

8.1 De Cliënt is verplicht alle door ThuiswerkCentrale punt NL gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.

8.2. De Cliënt dient zich in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te gedragen en dient met betrekking tot de Dienst een dusdanige zorgvuldigheid in acht te nemen die van een redelijk handelend Cliënt verwacht mag worden. Tevens zal de Cliënt bij het gebruik van de Dienst zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van ThuiswerkCentrale punt NL geschaad worden.

8.3 Het is de Cliënt op generlei wijze toegestaan de Dienst te gebruiken of te doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inbreuk op auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden, inclusief andere abonnees van ThuiswerkCentrale punt NL, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met de Netiquette, oftewel de regels van de Internet gemeenschap, zoals op enig moment omschreven op http://www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt.

8.4 Zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van ThuiswerkCentrale punt NL, is het de Cliënt niet toegestaan een inschrijving over te dragen aan een ander.

8.5 Het is de Cliënt niet toegestaan de inschrijving, aan derden ter beschikking te stellen, als dan niet voor commerciële doeleinden, zoals de publieke aanprijzing van producten of diensten, te gebruiken.

8.6 Indien de Cliënt in strijd handelt met de vorige leden van dit artikel dan wel dat ThuiswerkCentrale punt NL het vermoeden daaromtrent heeft, is ThuiswerkCentrale punt NL gerechtigd tot het nemen van maatregelen, zoals het opschorten van de verplichting tot het leveren van de Dienst. De Cliënt kan in dat geval geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding.

8.7 De Cliënt is verantwoordelijk voor iedere uiting en alle informatie op zijn homepage.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Cliënt als gevolg van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ThuiswerkCentrale punt NL jegens de Cliënt, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ThuiswerkCentrale punt NL De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat ThuiswerkCentrale punt NL voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van € 4.500,-.

9.2 ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is ThuiswerkCentrale punt NL gehouden tot vergoeding van winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet, bedrijfsschade, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de Cliënt.

9.3 ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Cliënt die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst van ThuiswerkCentrale punt NL

9.4 De Cliënt vrijwaart ThuiswerkCentrale punt NL voor alle aanspraken van derden verband houdende met het gebruik van de Dienst door de Cliënt en/of onvoldoende naleving door de Cliënt van enige verplichting jegens ThuiswerkCentrale punt NL, al of niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Overmacht

10.1 ThuiswerkCentrale punt NL is niet aansprakelijk indien een tekortkoming in de nakoming het gevolg is van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn. Te denken valt hierbij aan storingen in de elektriciteitsvoorziening of andere storingen welke ThuiswerkCentrale punt NL niet te verwijten vallen, internationale conflicten, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van ThuiswerkCentrale punt NL of enige derden die diensten aan ThuiswerkCentrale punt NL leveren, boycotacties of maatregelen van enige overheid. Deze opsomming is niet limitatief.

10.2 De Cliënt is te allen tijde aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkoming in de nakoming van ThuiswerkCentrale punt NL jegens derden, welke veroorzaakt wordt door of vanwege gedragingen van de Cliënt.

Artikel 11 Slotbepalingen

11.1 Voor alle rechtsvorderingen van de Cliënt jegens ThuiswerkCentrale punt NL geldt een vervaltermijn van één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan.

11.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of namens ThuiswerkCentrale punt NL binden ThuiswerkCentrale punt NL slechts indien schriftelijk door haar bevestigd.

11.3 De Cliënt is, zonder schriftelijke en expliciete toestemming van ThuiswerkCentrale punt NL, niet gerechtigd enige rechten en plichten ingevolge deze algemene voorwaarden en enige overeenkomst over te dragen.

11.4 In geval van nietigheid van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, zijn niet de gehele overeenkomst en/of de gehele algemene voorwaarden nietig, doch is er slechts sprake van partiële nietigheid. De nietige bepaling zal worden vervangen door een bepaling, welke zoveel als rechtens mogelijk, overeenkomt met de zin die partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs aan deze overeenkomst mochten toekennen.

11.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Cliënt, van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen te allen tijde tegenover ThuiswerkCentrale punt NL eerst van kracht zijn nadat ThuiswerkCentrale punt NL daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.6 De Cliënt is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk of per e-mail mededeling te doen aan ThuiswerkCentrale punt NL In geval ThuiswerkCentrale punt NL zich schriftelijk tot de Cliënt heeft te wenden, is hij gedechargeerd wanneer hij dat doet aan het laatste adres dat de Cliënt haar schriftelijk heeft gemeld.

11.7 Op de betrekkingen tussen de Cliënt en ThuiswerkCentrale punt NL is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Cliënt en ThuiswerkCentrale punt NL worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij wetgeving of internationale verdragen dwingend anders voorschrijven.

11.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ThuiswerkCentrale punt NL is de Cliënt niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.

11.9 ThuiswerkCentrale punt NL is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Cliënt de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een derde of in onderaanneming uit te besteden.
Statistieken
Bedrijven: 526
Vacatures: 95
Direct thuiswerk