ThuiswerkCentrale.nl
Thuiswerkers direct inschrijven Bedrijven gratis inschrijven

Privacyverklaring voor www.ThuiswerkCentrale.nl

ThuiswerkCentrale punt NL, gevestigd aan Leliestraat 76, 7514 XN Enschede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.thuiswerkcentrale.nl/

Leliestraat 76 7514 XN Enschede

+31 610339408

Persoonsgegevens die wij verwerken

ThuiswerkCentrale punt NL verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Geboortejaar
 • Telefoonnummer
 • GSM nummer
 • E-mailadres
 • Welk werk wilt u verrichten?
 • Hoeveel uren per week bent u beschikbaar?
 • Heeft u een computer beschikbaar?
 • Heeft u internet beschikbaar?
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuiswerkcentrale.nl. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ThuiswerkCentrale punt NL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • ThuiswerkCentrale punt NL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ThuiswerkCentrale punt NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ThuiswerkCentrale punt NL) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ThuiswerkCentrale punt NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens en Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens - Bewaartermijn - Reden

Personalia -7 jaar na beëindiging relatie - Administratieve verplichting

Adres - 7 jaar na beëindiging relatie - Administratieve verplichting

Enzovoort - 7 jaar na beëindiging relatie - Administratieve verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

ThuiswerkCentrale punt NL verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u aan bedrijven die voor uw inschrijving belangstelling tonen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ThuiswerkCentrale punt NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ThuiswerkCentrale punt NL gebruikt alleen functionele cookies geen tracking of vergelijkbare cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ThuiswerkCentrale punt NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuiswerkcentrale.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

ThuiswerkCentrale punt NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ThuiswerkCentrale punt NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuiswerkcentrale.nl.

Enschede, 16 mei 2018

Statistieken
Bedrijven: 526
Vacatures: 95
Direct thuiswerk